Products

Racking system / Drive in racking

Drive in racking
Đây là hệ thống kệ drive-in, kệ loại này làm tăng sức chứa của kho
Giá đầu tư ban đầu cũng tương đối
Nhược điểm: Tốc độ xuất nhập hàng chậm, hàng vào trước xuất sau.
Hàng lưu giữ lâu, hay kho lạnh thường sử dụng loại kệ này.
Other Products
Steel pallet

Steel pallet

Racking system for warehouse

Racking system for warehouse

Racking in Warehouse 1

Racking in Warehouse 1