Khách hàng tiêu biểu
Công Ty Xi Măng FICO

Nhà máy xi măng FICO Tây Ninh

Một số khách hàng khác