Sản Phẩm

Kệ chứa hàng / Kệ Drive in

Kệ Drive in
Đây là hệ thống kệ drive-in, kệ loại này làm tăng sức chứa của kho
Giá đầu tư ban đầu cũng tương đối
Nhược điểm: Tốc độ xuất nhập hàng chậm, hàng vào trước xuất sau.
Hàng lưu giữ lâu, hay kho lạnh thường sử dụng loại kệ này.
Sản phẩm khác
Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng lắp ráp

Kệ chứa hàng lắp ráp

Giá kệ chứa hàng

Giá kệ chứa hàng